موسسه آموزشی فرهنگی نسل نو اندیش

نمونه سوالات نوبت اول زبان سوم دبیرستان

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 10:0 AM - جمعه ۱۰ آذر۱۳۹۱

(daily – choice – education – slows down – realized – effect – stick – rubbish – channels)

1. Forgetting is rapid at first, then it …………..

2. The police ……………… the man was lying.

3. “Which car will you buy”? “I am not sure. It is hard for me to make a good

……………...”                     

4. Saying something over and over makes it ………… in the mind.

5. In some countries there are about forty TV……………

6. A good system of ………………. should prepare children for life.

7. People who take…………… away from our houses are very helpful.

8. Watching TV for a long time has bad ……………….. in your eyesight.


دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان
برچسب‌ها: زبان سوم دبیرستان

 

دانلود نمونه سوال زبان سال سوم دیماه 1390 با پاسخنامه

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 15:42 PM - چهارشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۱

http://uplod.ir/ichvctz3k85w/zaban-e-3.pdf.htm


دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

دانلود نمونه سوال زبان سال سوم خرداد 1388

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 15:37 PM - چهارشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۱

http://uplod.ir/uafktbx2w97f/khordad_1388.doc.htm


دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

دانلود نونه سوال نهایی سال سوم دبیرستان

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 15:28 PM - چهارشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۱

 

دو فعــل پي در پي

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 21:34 PM - سه شنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۰

دو فعــل پي در پي ( قسمت اول )

گاهي در انگليسي دو فعل اصلي بدنبال يكديگر در يك جمله بكار مي روند كه در اين حالت فعــــل دوم داراي يكي از سه شكل زير خواهد بود.

1- مصدر با to                    2- مصدر بدون to                   3- اسم مصدر ( شكل ing دار)

چنانـچه فعل اول يكي از فعلـهاي want ( خواستن ) – begin ( شـروع كردن ) – decide (تصـــميم گرفتن) – plan ( برنامه ريزي كـردن ) – prefer ( ترجيـح دادن ) – promise ( قـول دادن ) – try (سعــي كردن) - wish ( آرزو داشتن ) وlike ( دوست داشتن ) – tell ( گفتن ) – ask ( درخواست كردن ) – agree ( موافق بودن ) و نظاير آن باشد فعل دوم همـــواره بشـكل مصدر با to بـكارمي رود .

I want to see him at school.

He tried to open the door.

تذكر1 : گاهي بين دو فعل يك اسم يا يك ضمير فاصله مي شود .

I want you to see him at school.

تذكر2 : فعل اول مي تواند زمانهاي مختلفي داشته باشد ولي فعل دوم بشكل مصدر با to بكار مي رود.

He tried to play well.

He tries to play well.

He is trying to play well.

تذكر3 : براي منفي كردن اينگونه جملات مي توانيم از يكي از دو روش زير استفاده كنيم .

الف ) مي توان فعل اول را بر اساس زمان آن با  يكي از افعال كمكي منفي كرد .

ب ) مي توان قبل از مصدر با to كلمه ي not را قرار داده ، جمله را منفي كنيم .

They want to watch TV now.

They don’t want to watch TV now.

They want not to watch TV now.

نمونه سوال

 زير گزينه ي درست خط بكشيد.

1.I am planning ……………. your country next week.

a.visit                      b.to visit                     c.visiting                    d.visited

2.My father decided ……………. his car.

a.sells                     b.sell                           c.selling                      d.to sell

3.He has promised to ……………. a good mark.

a.to get                   b.got                           c.get                            d.getting

4.Do you prefer …………….. to the cinema? Yes,I do.

a.to go                    b.go                            c.going                        d.went

شكل صحيح افعال داخل پرانتز را در نقطه چين بنويسيد .

1.I  hope ………………. ( see ) them soon.

2.Ali is trying ……………… ( learn ) English.

         

نقل قولهاي مستقيم و غير مستقيم

نقل قول مستقيم: چنانچه گفتار شخصي را عيناً و بدون تغيير بيان كنيم از نقل قول مستقيم استفاده كرده ايم. در اين حالت عين گفتار شخص بين دو گيومه " ........... " قرار مي گيرد و قبل از آن كاما بكار مي رود.

The teacher told us, "Listen to me carefully".

Ali told me, "Don't open the door".

نقل قول غير مستقيم: اگر گفتار شخصي را با تغييراتي بيان كنيم به نحوي كه مفهوم گفتار وي تغيير نكند اين نوع نقل قول را نقل قول غير مستقيم گويند. در اين حالت به كاما و گيومه ها احتياج نيست.

تذكر: در انگليسي سه نوع نقل قول وجود دارد كه عبارتند از نقل قولهاي خبري – سوالي و امري كه در كتاب زبان 3  فقط به نقل قولهاي امري پرداخته شده است و نقل قولهاي خبري و سوالي را در دوره پيش دانشگاهي بررسي مي كنيد.

طريقه تبديل نقل قولهاي مستقيم امري به غير مستقيم

براي تبديل نقل قولهاي مستقيم امري به غير مستقيم به صورت زير عمل مي كنيم .

الف ) در نقل قولهاي مستقيم امري مثبت

در اينگونه از نقل قولها كاما و گيومه ها را برداشته و قبل از شكل ساده فعل از to استفاده مي كنيم.

The teacher told us, "Listen to me carefully".

The teacher told us to listen to him carefully.

تذكر: در تبديل نقل قولهاي مستقيم به غير مستقيم گاهي ضماير تغيير مي كنند.

ب) در نقل قولهاي مستقيم امري منفي

در اينگونه از نقل قولها كاما و گيومه ها را برداشته وبجاي ِ Don't از not to قبل از شكل ساده فعل استفاده مي كنيم.

Ali told me, "Don't open the door".

Ali told me not to open the door.

 

1. The teacher told his students …………….. the time uselessly.

a. don’t                 b. not to spend              c. not spending                  d. not spend

 

 2. We said to him, "Do not break the promise." We advised him …………….. the promise.

 a. not break           b. not breaking              c. doesn't break       d. not to break

 

 3. I ordered the children ………….. much water to wash the car.

 a. not use              b. don’t use                  c. not using             d. not to use

 

به نقل از سایت آقای داوری معلم فرهیخته


دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

گرامر درس سوم سال سوم دبیرستان (افعال دو کلمه ای)

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 9:0 AM - جمعه ۱۹ آذر۱۳۸۹

Ability = توانايي
Afraid (of) = ترسيده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطق – ناحيه
Basis= اساس – زمينه
Brain = مغز
Briefly= به طور خلاصه
Call up = زنگ زدن به
Chemical = شيميايي
Conscious= هوشيار
Dead=مرده
Detail=جزء
Emotional = احساساتي
Enter = واردشدن
Even = حتي
Event = واقعه – رويداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بيگانه – خارجي
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنيدن درباره
Hobby= سرگرمي
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندي
Jet = جت
Look after = نگهداري كردن – مراقبت كردن
Loss = زيان – ضرر
Memory = حافظه
Mental =‌ رواني
Mind = حافظه
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= زياد ياد گرفتن
Pace= گام - قدم
Painful = دردناك
Photographic = فتو گرافيك
Physical= جسمي – فيزيكي
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال كردن
Recall= درباره زنگ زدن
Record = ضبط كردن
Responsible=مسؤول
Scene=منظره – چشم انداز
Search for = جستجو كردن براي
Shopkeeper = مغازه دار- فروشگاه دار
Slow down= آرام كردن – كم كردن
Sorry about = متأسف از
Stick in ones mind = در حافظه ماندن
Talk with = صحبت كردن با
Thus = بنابراين
Turn up = بالا بردن
Weekend = آخرهفته – تعطيلات 

فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)

1) فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)
1 – بسياري از فعل ها از دو كلمه تشكيل شده اند، يكي قسمت اصلي فعل و ديگري جزئي كه آن را كامل مي كند.مانند Put on‌ كه قسمت اصلي آن Put‌و جزء ديگر آن On‌مي باشد.

Put -> base
On -> particle

شما با چند فعل دو كلمه اي زير قبلاً آشنا شده ايد:

Put on = پوشيدن
Give back =‌پس دادن
Wake up = بيدار شدن
Take off = درآوردن
Pick up = برداشتن
Turn on = خاموش كردن
Call up=تماس تلفني گرفتن
Turn down= كم كردن
   2 – اگر مفعول فعل دو كلمه اي يك اسم باشد، هم مي تواند بعد از قسمت اصلي فعل دو كلمه اي بيايد و هم مي تواند بعد از جزء دوم فعل دو كلمه اي بيايد به مثال زير توجه كنيد:

I put on my coat. (put on + مفعول)
I put my coat on. (Put‌+ مفعول+On(

همانطور كه در مثال بالا ملاحظه مي كنيد مفعول اين فعل يعني my coat در جمله اول بعد از هردو كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و در جمله دوم كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و به هر دو شكل صحيح است.    3 – حال اگر مفعول فعل دو كلمه اي، يك ضمير باشد فقط مي تواند ما بين دو كلمه فعل دو كلمه اي بيايد.

به مثال زير توجه كنيد:

I put it on.(put+ ضمير مفعول+on)

ملاحظه مي كنيد كه it كه مفعول است ما بين put , on كه دو كلمه فعل دو كلمه اي هستند آمده است. به چند مثال ديگر توجه كنيد:


I turn on the T.V (turn on + مفعول)
I turn the T.V on (turn + مفعول+ on)
I turn it on . (turn + ضمير مفعول+on)


Can you wake up mary at 6:00? (wake up + مفعول)
Can you wake mary up at 6 : 00 ? (wake+مفعول+up)
Can you wake her up at 6:00? (wake +ضميرمفعول+up)
   2) حرف اضافه + فعل يا صفت (adjective/verb+preposition)

بعد از فعل ها و صفت ها مي توان حرف اضافه را آورد. اسم يا ضميري كه بعد از حرف اضافه مي آيد، مفعول آن است و هميشه بعد از آن مي آيد.

He is looking for his pen
He is looking for it.


بعد از فعل look حرف اضافه for‌آمده است و مفعول آن his pen يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

Im sorry about the accident.
Im sorry about it.

بعد از صفت sorry حرف اضافه about آمده است و مفعول آن the accident يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

He is waiting for her sister.(فعل+حرف اضافه)
They are talking about the children. (فعل+حرف اضافه)
Im sorry about the accident. (صفت+حرف اضافه)
He was afraid of the animals. (صفت+حرف اضافه)
   تمرين :
گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب نماييد.

1- I didn’t like the film on TV, so I decided to …………
1) turn it off
2) turn off it
3) turn it on
4) turn on it

2 – Its rainy today. If you want to go out , you must …. Your coat.
1) take off
2)turn up
3)put on
4)pick up

3 – your shoes are very dirty. Please………
1) take them off
2)take off them
3)turn them off
4) turn them

4 – The radio is loud. Please ……….
1) turn it on
2) turn it off
3) turn it up
4) turn it down

5- sorry, I’m late today. I was …… a bus.
1) looking after
2) talking about
3) sorry about
4) waiting for

6- The careless driver was…. The accident.
1) full of
2) responsible for
3) similar to
4) interested

7- Have you….. a doctor about your headaches.
1) talked about
2) looked after
3) talked with
4) talked for

8- A good way to learn something is to repeat it many times. In this way it will…………
1) call your mind
2) interest your mind
3)exist in your mind
4)stick in your mind

9- This room is very dark. Please ……….
1) turn the lights
2)turn the lights down
3) turn the lights up
4)turn the lights on

10) Do you believe in the ……. Of life on other plants.
1) exist
2)existence
3) existing
4) exist able
   پاسخنامه

2

6

1

1

3

7

3

2

4

8

1

3

4

9

4

4

2

10

4

5
 

دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

گرامر کلی درس دوم و نمونه سوال

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 16:34 PM - جمعه ۵ آذر۱۳۸۹

کاربرد For در جمله

1)be+ adjective+ for+object + infinitive (مصدرباto+مفعول+for+صفت+فعلbe)

به جملات زير توجه كنيد.

It is hard to believe this story.

باور كردن اين داستان سخت است

It is hard for me to believe this story.

باوركردن اين داستان براي من سخت است

It is necessary to have an end.

داشتن يك هدف ضروري است.

It is necessary for us to have an end.

داشتن يك هدف براي ما ضروري است.

It is not easy to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها آسان نيست.

It is not easy for him to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها براي او آسان نيست.

It is difficult to learn English.

يادگرفتن انگليسي مشكل است.

It is difficult for mary to learn English.

يادگرفتن انگليسي براي مري مشكل است.

همانطور كه ملاحظه مي كنيد در هر مورد، در جمله اول در مورد عملي يا كاري صحبت شده است در حالي كه جمله دوم در مورد كسي صحبت مي كند كه در كاري يا عملي شركت دارد.   

2) The gerund(verb +ing)

1 – در زبان انگليسي فرم Ing دار فعل، gerund‌ ناميده مي شود. فرم Ing دار فعل، مانند يك اسم عمل مي كند بنابراين در جمله مي تواند نقش فاعل، مفعول يا مفعول حرف اضافه را داشته باشد.
اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد.
پيدا كردن كار دراينجا مشكل است.

Finding a job is difficult here.

فاعل(finding)

من از كوهنوردي لذت مي برم

I enjoy climbing montains.

مفعول(climbing)

من از پياده روي خسته شدم.

I am tired of walking.

Of مفعول حرف اضافه(walking)    2 – بعضي از فعل ها كه فرم Ing دار فعل را به عنوان مفعول مي گيرند عبارتند از:

Avoid =خودداري كردن
Enjoy= لذت بردن
Finish = تمام كردن
Imagine= تصور كردن
Keep = نگه داشتن
Mind = اهميت دادن
Miss = از دست دادن
Go on = ادامه دادن
Dislike=تنفر داشتن
Risk = خطر كردن
Stop = خاتمه دادن – متوقف كردن
Forgive = فراموش كردن    تمرين :
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – It is not difficult for your English teacher…. English.
1) speak
2) to speak
3) speaking
4) spoke

2 - …. In this bus is forbidden.
1) smoke
2) smoked
3) to smoke
4) smoking

3 – I like…. In this river.
1) swim
2) to swim
3) swimming
4)swum

4- I am tired of …. Football.
1) play
2)to play
3) playing
4) played

5 – I dislike … lunch in a restaurant.
1) eat
2) eating
3) eaten
4) ate

6 – It is necessary for you… early to class.
1) come
2) coming
3) to come
4) came

7 – It is …. For an elephant to go faster than a horse
1) impossible
2) possible
3) easy
4) necessary

8- Ali didn’t get a good mark in his English test. He is ashamed of …. That to his father.
1) showing
2) shown
3) show
4) showed

9 – It was not difficult for me to … that the man was lying
1) insist on
2) influence
3) choose
4) realize

10 – I can finish … this book today.
1) read
2)reading
3) to read
4) have read
   پاسخنامه

3

6

2

1

1

7

4

2

1

8

2

3

4

9

3

4

2

10

2

5
 

دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

گرامر درس اول

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 16:31 PM - جمعه ۵ آذر۱۳۸۹

عبارت هاي اسمي (Noun clauses)

1) عبارت هاي اسمي (Noun clauses)
1 – به يك گروه از كلمات مرتبط به هم كه يك فاعل و فعل دارد clause يا قضيه يا عبارت مي گويند.
2 – يك Noun clause در يك جمله مانند يك اسم عمل مي كند. به همين دليل به آن قضيه اسمي مي گويند.
   اكنون به چند مثال از اين مورد توجه كنيد:

من نمي دانم او چه وقت منزل را ترك كرد.

I don’t know when she left home. (قضيه اسمي)Noun clause

من نمي دانم چه كسي نامه ها را تايپ مي كند.

I don’t know who types the letters.( Noun clause)

او مي داند من ديروز چه كسي را ملاقات كردم

She knows whom I met yesterday.( Noun clause)

آنها (ايشان) مي دانند من كجا زندگي مي كنم.

They know where I live. (Noun clause)

3 – همانطور كه در مثال هاي بالا مشاهده مي كنيد عبارت هاي اسمي با كلماتي مانند when (چه وقت)، who (چه كسي)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز مي شوند. اين كلمات در اينجا نقش حرف ربط را دارند كه قضيه اسمي را به بقيه جمله وصل مي كنند.    2) كاربرد be going to

1 – فعل be going to به معناي قصد داشتن يا خواستن مي باشد.
2 – فعل be going to معمولاً براي بيان اينكه كاري بخواهد در آينده انجام بگيرد به كار مي رود. اكنون به چند مثال توجه كنيد:
من قصد دارم امشب اينجا بمانم (من مي خواهم امشب اينجا بمانيم)

I am going to stay here to night.

او قصد دارد فردا يك نامه بنويسيد.

She is going to write a letter tomorrow.

او قصد دارد اتومبيلش را بشويد.

He is going to wash his car.

ما قصد داريم در يك رستوران شام بخوريم.

We are going to have the diner in a restaurant to night.

من معمولاً با اتوبوس به مدرسه مي روم اما امروز قصد دارم يكشنبه فوتبال بازي كنيم.

I usually go to school by bus but today I am going to go by taxi.

3 – مشاهده مي كنيد كه بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده مي آيد و كاري را كه قصد داريم در آينده انجام دهيم، بيان مي كند.    تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – Do they know ….. you live?
1) who
2) whom
3) when
4) Where

2 - I don’t remember …. Channel I watched last night.
1) When
2) Where
3) who
4) Which

3– I don’t remember……answered the telephone.
1)when
2) which
3) whom
4)who

4-she usually calls me on Sundays. This week she …. Call me on Friday.
1) going to
2) goes to
3) is going to
4) is going

5 – I usually have dinner at home. To night I am going to … dinner in a restaurant.
1) have
2) having
3) had
4) have had

6 – They usually exercise in the morning. Today they are going to …. In the evening.
1) exercised
2) improve
3) relax
4) continue

7 – Your average was very low last month. I’m sure hard working wills … your average.
1) Examine
2) Improve
3) relax
4) Continue

8 – My brother is a very good swimmer, he has ….. arms and legs.
1) Harmful
2) Careful
3) Powerful
4) Successful


9- These clouds in the sky show that we may have a … day.
1) sunny
2) rainy
3) shiny
4) hot

10- I don’t forget ….. she told me last night.
1) what
2) where
3) when
4) who
   پاسخنامه

4

6

4

1

2

7

4

2

3

8

4

3

2

9

3

4

1

10

1

5
 

دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

اسم مصدر (به صورت خلاصه )

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 16:15 PM - جمعه ۵ آذر۱۳۸۹

     اسم مصدر Gerund  

در انگليسي اسم مصدر را با اضافه كردن ing  به انتهاي شكل ساده فعل بوجود مي آورند . اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل مي كند .

smoking – swimming – speaking – watching

موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زير مي باشد :

1-     به عنوان مبتداي جمله

Learning English is not difficult.

 

2-     به عنوان مفعول جمله كه در اين حالت پس از برخي از افعال بكار ميرود .

I like swimming in the river.

 

تذكر : افعالي كه پس از آنها مي توان از اسم مصدر استفاده كرد عبارتند از :

avoid – enjoy – finish – imagine – keep – mind – miss – like – stop – mind – dislike

تذكر : پس از برخي از افعال هم مي توان از اسم مصدر و هم از مصدر با  to استفاده كرد . تعدادي از اين افعال عبارتند از :

allow – begin – forget – mean – like – prefer – remember – agree

 

He likes to go / going to the park.

 

3-     پس از حروف اضافه مانند : on – in – at – from – of ) ( از اسم مصدر استفاده مي شود .

I am tired of sitting here.

 

4- پس از تركيبات زير از اسم مصدر استفاده مي شود .

It's no good – It's no use – can't help – can't stand

It is no good going outside in this rainy day.

 

يادآوري :اسم مصدر مي تواند به تنهايي يا همراه يك عبارت بكار رود .

Learning is easy.

Learning English is easy.

Learning English at school is easy.

 

1. I’m tired of ……………… on this chair.

    a. sitting               b. sit                      c. sat                      d. to sit

 

2. My brother enjoys ……………… in the river.

    a. swim               b. to swim              c. swimming          d. swam

 

3. Is it dangerous to drive on this road?

No, ……………… on this road is not dangerous.

    a. drove              b. driving                c. drive                  d. drives

به نقل از سایت اقای داوری


دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

گرمر درس دوم )اسم مصدر یا افعال اسمی

نویسنده : عباس دلفیه | تاریخ : 15:54 PM - جمعه ۵ آذر۱۳۸۹

اسم مصدر یا افعال اسمی(Gerunds) : این نکات مربوط به درس دوم سال سوم دبیرستان می باشد.

وقتی يک فعل با "ing" ختم می شود، آن فعل يا فعل اسمی است و يا present participle( زمان حال، فرمی از فعل که مانند صفت عمل می کند.)

هنگامی که از فعل ing دار شبيه به اسم استفاده کنيم معمولا Gerunds خواهد بود:

·         Fishing is fun.

هنگامی که از فعل ing دار شبيه به فعل و يا صفت استفاده کنيم ، معمولا present participle است:

·         Anthony is Fishing.    

     I have a boring teacher.

در اين درس نگاهی خواهيم داشت به روشهای مختلفی که از Gerund ها استفاده می کنيم.

افعال اسمی پس از افعال اصلی ( Gerunds after certain verbs) :

گاهی اوقات يک فعل را بعد از يک فعل ديگر به کار می بريم. در اين حالت فعل دوم معمولا به شکل ريشه استفاده می شود:

·         I want to eat.

ولی بعضی وقتها فعل دوم بايد فعل اسمی باشد :

·         I dislike eating.

اين موضوع به فعل اولی بستگی دارد. در زير ليستی از افعال را می بينيد که فعل بعد از آنها معمولا در غالب Gerunds می باشد :

·         admit, appreciate, avoid, carry on, consider, defer, delay, deny, detest, dislike, endure, enjoy, escape, excuse, face, feel like, finish, forgive, give up, can't help, imagine, involve, leave off, mention, mind, miss, postpone, practice, put off, report, resent, risk, can't stand, suggest, understand.

به مثال های زير توجه کنيد :

·         She is considering having a holiday.

·         Do you feel like going out?

·         I can't stand not seeing you.

برخی افعال هستند که چندان فرقی نمی کند که به چه شکلی به کار روند :

·         I like to play tennis.

·         I like playing tennis.

·         It started to rain.

·         It started raining.

افعال اسمی به عنوان فاعل، شیء و يا تکميل کننده.

Gerunds as Subject, Object or Complement

مانند هر اسمی افعال اسمی نيز می توانند فاعل، شیء و يا تکميل کننده جمله باشند:

·         Smoking costs a lot of money.

·         I don't like writing.

·         My favorite occupation is reading.

و همانند  فعل می تواند خودش يک شیء داشته باشد. در اين حالت تمام عبارت [Gerund + Object] می تواند فاعل، شیء و يا تکميل کننده جمله باشد:

·         Smoking cigarettes costs a lot of money.

·         I don't like writing letters.

·         My favorite occupation is reading detective stories.

همانند يک اسم می توانند adjective (وابسته- صفت) های خود را داشته باشند:

·         The settling of debts.

·         his drinking of alcohol.

·         pointless questioning.

·         a settling of debts( not settling debts).

·         Making "Titanic" was expensive.

·         The making of "Titanic" was expensive.

افعال اسمی  پس از حروف اضافه (Gerunds after Prepositions) :

اگر بخواهيم فعلی را بعد از يک حرف اضافه بکار ببريم، بايد به شکل Gerund باشد و غير از اين ناممکن است.

 • I will call you after arriving at the office.
 • Please, have a drink before leaving.
 • I am looking forward to meeting you.
 • Do you object to working late?
 • Tara always dreams about going on holiday.

توجه داشته باشيد که شما می توانيد به جای تمامی افعال اسمی فوق از اسم واقعی استفاده کنيد:

 • I will call you after arriving at the office.
 • Please have a drink before leaving.
 • I am looking forward to meeting you.
 • Do you object to working late?
 • Tara always dreams about going on holiday.

در به کار بردن Gerunds پس از حروف اضافه هيچ حالت خاصی وجود ندارد، پس چرا در مثال زير پس از to يکبار drive و بار ديگر driving آمده است؟

 • I am used to driving on the left.
 • I used to drive on the left.
جواب اين است که در حالت اول to يک حرف اضافه است ولی در مثال دوم to drive به عنوان مصدر و ريشه به کار رفته است و to بيانگر حرف اضافه نيست.
دسته بندی : گرامر سوم دبیرستان


 

آخرین مطالب